Tillstånd explosiv vara

Från och med den 1 september 2010 tog KFH över tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor från Polisen. Detta innebär att om du söker tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det KFH som kommer att hantera din tillståndsansökan. Blanketten och vilka handlingar som ska bifogas med den finner du under fliken "blanketter" i vänsterspalten.

Vill du söka tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar så är det fortfarande Polisen som sköter de uppgifterna.

För att söka tillstånd till gränsöverskridande överföring, samt tillverkning av explosiv vara, är det fortfarande MSB du ska vända dig till. På deras hemsida kan du även hitta övrig information och de lagar som berör explosiv vara.

Skärpt kontroll över brandfarliga och explosiva varor fr o m 1 augusti 2021

Den här informationen riktas till dig som innehar eller har för avsikt att söka tillstånd för att bedriva verksamhet med brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Den 1 augusti 2021 kommer ändringar i både lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor att införas. Ändringarna har till syfte att försvåra illegal hantering av brandfarliga och explosiva varor och innebär därför ökade krav på kontroll av personer som har tillgång till sådana i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över sådana verksamheter.

En viktig nyhet i LBE är krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare. För att få delta i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor krävs att var och en är prövad och godkänd av tillståndsmyndigheten.

Här kan du läsa en sammanfattning av förändringarna gällande explosiva varor. Pdf, 189.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om ändringarna i lagen finns att läsa på följande länkar:

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/lagen-om-brandfarliga-och-explosiva-varor/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/brandfarliga-vatskor/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/explosiva-varor/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 december 2021