Beredskapsplanering dammbrott

Hur får du reda på att ett dammbrott skett?

Det finns just nu inget särskilt tekniskt system för att varna de som bor i riskområden vid ett dammbrott. I ett samarbete mellan kraftindustrin och berörda myndigheter pågår ett utvecklingsprojekt om system för särskild varning vid dammbrott, och att varningssystem skall införas i områden där det finns behov av snabb varning i händelse av dammbrott. Ny information kommer att lämnas då denna fråga har lösts.

Om ett dammbrott skulle ske innan dess sänds i Bollnäs och Ljusne utomhussignalen ”Viktigt meddelande”. Det är 7 sekunder långa signaler med 14 sekunders tystnad. När Du hör signalen ska Du: Gå inomhus, (stänga fönster och dörrar samt ventilationen) och lyssna på radions kanal P4. Via radion får Du information om vad som har hänt och vad Du ska göra om Du är i riskområdet.

Informationen kommer också att sändas i TV och text-TV samt publiceras här på KFSHs startsida.

Innan ett särskilt varningssystem har införts planerar vi för att informera med högtalarbilar i riskområden samt utmed Ljusnans stränder.

Kan det hända i vår kommun?

Risken för dammbrott är mycket liten men går heller inte att utesluta.

Om ett dammbrott skulle inträffa vid någon av Ljusnans tre största dammar tar det mellan 11-25 timmar innan vattnet når Bollnäs tätort och något tidigare i Vallsta och norra delen av kommunen. Det tar ca 2 dygn innan vattnet når Ljusne. Om det däremot skulle inträffa ett dammbrott i Ljusne strömmar tar det cirka 1 timme innan vattnet når Ljusne. Översvämningens omfattning beror på vilken damm det gäller och den aktuella flödessituationen för tillfället.

Allmän utrymning

Du som bor inom riskområdet ska bege dig till respektive uppsamlingsplats och anmäla dig där. Därefter sker evakuering, i första hand till släkt och vänner utanför riskområdet. För övriga ordnar kommunen inkvarteringsplatser.

Ta med det här: Vid utrymning bör Du ta med sovutrustning, toalettartiklar, medicin, pengar och värdehandlingar.

Du som bor i riskområdet och vet med dej att Du inte kan ta dej till uppsamlingsplats vid beslut om utrymning, meddela detta.

Uppsamlingsplatser

Bollnäs

  • Turiststopp (Våggatan)
  • Folkets Hus (parkeringen)
  • Rengården (parkeringen)

Vallsta

  • ICA Vallsta (parkeringen)

Söderhamn

  • Stenbergaskolan, Ljusne
  • Bergviksskolan, Bergvik
  • Vallviks Bruk, Vallvik
  • IOGT-lokalen, Bergvik

För din säkerhet

Risken för dammbrott är mycket liten men går inte att utesluta. Därför har Bollnäs och Söderhamns kommuner tillsammans med Länsstyrelsen och damm ägarna gemensamt gjort en samordnad beredskapsplan för en eventuell krissituation.

Ljusnan är en av de stora kraftverks älvarna i landet. Ungefär hälften av elproduktionen i Sverige kommer från vattenkraften. Vattenkraftverken i Ljusnan svarar för ca 6 procent av den totala vattenkraftproduktionen i landet. För att kunna reglera vattnet i Ljusnan för elproduktion finns ett 20-tal dammanläggningar.

För att skapa en bild av vad som kan hända vid ett dammbrott har beräkningar gjorts. Resultaten av beräkningarna ligger till grund för beredskapsplanen.

Det är viktigt att poängtera att det inte är fråga om någon flodvåg som kommer att skölja över kommunerna. Det handlar i stället om en successiv nivåhöjning av vattenytan.

Vem har ansvar för vad?

Dammägarna har ansvaret för att dammarna är säkra.

Bollnäs och Söderhamns kommuner genom kommunalförbundet Hälsingland (KFH) ansvarar för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst som är aktuellt vid översvämningar som orsakats av riklig nederbörd eller dammbrott. Med god beredskap och bra planering kan konsekvenserna av ett dammbrott och höga flöden mildras.

Du som har frågor gällande beredskapsplanen kan ringa till Räddningstjänsten på telefonnummer

0278 alt 0270-540 000.

Frågor och svar

Hur högt kan vattnet maximalt stiga?
Svar: Vattnet kommer att stiga högst 5,7 meter i Bollnäs. I praktiken innebär det att det i de yttersta översvämningsområdena kommer att vara några cm vatten.

Hur snabbt ska jag ta mej bort från översvämnings-området?
Svar: När Du nåtts av information om att en dammolycka skett ska Du utan onödigt dröjsmål bege dig till uppsamlingsplatsen.

Vilka vägar och broar kommer att vara framkomliga?
Svar: Räkna med att samtliga vägar och broar inom översvämningsområdet efter en tid blir ofarbara

Kan marken nära riskområdet ge vika om jag vistas där?
Svar: Undvik att vistas nära översvämningsområdet. Marken kan p g a vattnets strömmar erodera med risk för ras.

Får jag ta med mig mitt husdjur?
Svar: Ja.

Detta är ett samverkansprojekt mellan kommunen, länsstyrelsen och dammägarna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 november 2021