Personuppgifter och GDPR


Så här behandlar vi dina personuppgifter

Som huvudman behandlar vi personuppgifter och är personuppgiftsansvariga för våra verksamheter inom Kommunalförbundet Hälsingland.

Dataskyddsförordningen / GDPR

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PuL). Förordningen är direkt gällande i hela EU och reglerar hur personuppgifter får behandlas.

Syftet med GDPR är

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempels ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället

Dina rättigheter

Du som registrerad har ett antal rättigheter som personuppgiftsansvarig måste uppfylla. För fullständig information se Dataskyddsförordningen kapitel 3.

Blankett för begäran om personuppgiftsåtgärd hittar du längst ner på sidan och ska skickas in till:

Kommunalförbundet Hälsingland, 821 80 Bollnäs.

För säker identifiering behöver vi din underskrift. Eventuella registerutdrag skickas antingen hem till din folkbokföringsadress alternativt kan dokumenten hämtas hos Kommunalförbundet Hälsinglands reception om du har en giltig legitimation med dig.

Registerutdrag

Du har rätt att efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka av dina personuppgifter som Kommunalförbundet Hälsingland behandlar. Vid förfrågan får du denna information kostnadsfritt en gång per år och utan angivande av skäl.

Rätt till information

Du har rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas. Information om behandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när du begär det.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till Kommunalförbundet Hälsingland och be att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har även rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till behandlingen.

Rätt till radering

Du har rätt att be oss att personuppgifter som rör dig raderas.

Det finns undantag från rätten till radering om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel:

  • rätten till yttrande- och informationsfrihet
  • för att uppfylla en rättslig förpliktelse
  • utföra en uppgift av allmänt intresse
  • som ett led i myndighetsutövning
  • för arkivändmål av allmänt intresse

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning är att Kommunalförbundet Hälsingland behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och endast sådana personuppgifter som du själv lämnat.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända när vi behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Om du invänder mot behandlingen, får Kommunalförbundet Hälsingland endast fortsätta att använda personuppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Klagomål

Om du anser att Kommunalförbundet Hälsingland behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till vårt dataskyddsombud eller till datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Skadestånd

Har du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen, kan du ha rätt till skadestånd av Kommunalförbundet Hälsingland och övriga som medverkat vid behandlingen.

Du som lidit skada har i princip rätt att få ersättning för hela skadan antingen av Kommunalförbundet Hälsingland eller av våra personuppgiftsbiträden. Kommunalförbundet Hälsingland eller våra biträden har dock ingen skyldighet att betala ersättning om Kommunalförbundet Hälsingland kan visa att vi inte på något sätt är ansvariga för skadan.

Dina uppgifter

Vi behandlar dina uppgifter, men du bestämmer över dem.

Din rätt

Inom Kommunalförbundet Hälsingland ska varje behandling av person-uppgifter ske med hänsyn till den enskildes personliga integritet och rättssäkerhet.

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Endast medarbetare och personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I vissa behandlingar av personuppgifter kan Kommunalförbundet Hälsingland som personuppgiftsansvarig anlita personuppgiftsbiträden. Det innebär att en annan organsiation behandlar personuppgifter för vår räkning.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet omfattas av sekretess i sitt uppdrag. Som privatperson kan man kontakta dataskyddsombudet om man inte får det stöd som kan förväntas av oss gällande ens rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Enklast kontaktar du dataskyddsombudet på dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Telefonnummer hittas under fliken Kris och Säkerhet.

När du skickar in en handling till oss

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.

Men dataskyddsförordningen hindrar inte den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Skriv därför inte mer än nödvändigt i fritextfälten och undvik känsliga uppgifter.

Om någon begär ut uppgifterna gör vi en sekretessprövning för att undersöka om uppgifterna kan anses vara offentliga och därmed kan lämnas ut, i sin helhet eller delvis.

Samtycke

Vad är ett samtycke?

Ett samtycke är enligt förordningen ”varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne”.

Hur fungerar det?

När vi inte har någon laglig grund till behandlingen av personuppgifter behöver vi inhämta ett samtycke.

För att ett samtycke ska anses som giltigt gäller det att vi har lämnat information om vilka uppgifter som samlas in och vad de ska användas till, för att du sedan ska kunna ge ditt godkännande.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.

Frågor och kontakt

Om du har frågor gällande hur Kommunalförbundet Hälsingland behandlar och hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@kfhalsingland.se eller 0278-540 000.

Kommunalförbundet Hälsingland har också utnämnt ett dataskyddsombud. Som privatperson kan man kontakta dataskyddsombudet om man inte får det stöd som kan förväntas av Kommunalförbundet Hälsingland gällande ens rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Enklast kontaktar du dataskyddsombudet på dataskyddsombud@kfhalsingland.se eller tfn. 0271-540 003.

Om du vill klaga på Kommunalförbundet Hälsinglands hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen. Länk till annan webbplats.

Begär information eller annan åtgärd som rör dina personuppgifter

Använd den här blanketten om du vill begära information om dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan även beställa blanketten genom att skicka e-post till info@kfhalsingland.se eller ringa vx 0278-540 000.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2022