Om KFH

Kommunalförbundet Hälsingland

Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) bildades den 1 april 2009. Medlemskommunerna Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker har lämnat över ansvaret för förebyggande och operativ räddningstjänst, kris- och säkerhet, informationssäkerhet, datasäkerhet samt serveringstillstånd för alkohol, tillsyn av tobak, folköl samt receptfria läkemedel. KFH ansvarar dessutom för en förvaltarenhet som gode män och förvaltare.

Styrningen av förbundet sker via en direktion med sex ledamöter, två från vardera medlemskommuner, en antagen förbundsordning med ett tillhörande reglemente.

Matts Hildebrand är förbundschef och högste ansvarige tjänsteman för kommunalförbundet.

Effektivare organisation

Syftet med att driva verksamheterna gemensamt i ett förbund är att hantera ett utökat kommunalt ansvar med en gemensam stab mer kostnadseffektivt för kommunerna. Dessutom finns andra fördelar att driva myndighetsfrågor i en egen juridisk person för att undvika s k jävsfrågor.

Medlemskommunerna har av förbundet avtalat funktionen tjänsteman i beredskap (TiB). Det innebär att funktionen TiB har befogenheter att agera i kommunernas ställe vid akuta händelser till dess aktuell kommun hunnit organiserat sig.

Budget

Förbundet finansieras till huvuddelen av årliga medlemsbidrag från medlemskommunerna. Sedan 2014 fördelas kostnaderna enligt en bestämd procentsats. Söderhamn och Bollnäs kommuner bidrar med 41,5 % av totala medlemsbidraget och Ovanåker med 17 %.

Personal

Totalt i KFH finns ca 167 anställda. Av dessa är ca 66 heltidsanställda. Majoriteten av anställda finns inom räddningstjänsten södra Hälsingland. I förbundet finns ständigt en beredskap med 34 man samt en övergripande räddningschef i beredskap (RcB).

Organisatoriskt finns under förbundschef fyra avdelningar; en stabsavdelning, en avdelning operativ räddning, en kris- och säkerhetsavdelning samt en tillstånds- och förvaltaravdelning.

Förbundet har en ledningsgrupp bestående av förbundschef och tre avdelningschefer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 november 2021