Majbrasa

Om ni ska anordna en majbrasa så finns det vissa regler ni bör följa.

  • Platsen för elden ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation. Ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.

  • Bålet skall placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenheter för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.

  • Tillräckligt med brandredskap ska finnas tillgängligt på eldningsplatsen. Handbrandsläckare, vattenslang, vattentunna med hinkar eller liknade utrustning.

  • Endast grenar, kvistar och ris får tillföras brasan. Undersök så att det inte finns övervintrande djur i högen.

  • Möjlighet att larma Räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefonnummer vid nödsituation är 112.

  • Lämna inte elden utan tillsyn.

  • Platsen skall bevakas så länge risk för brandspridning föreligger. Besök platsen några timmar efter släckning för att säkerställa att den blivit släckt.

  • Läs ytterligare råd om eldning i skog och mark hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Anmäl eldningen till Räddningstjänsten via länken Anmälan eldning. Öppnas i nytt fönster.

Du behöver markägarens tillstånd

För att anordna en majbrasa behöver du alltid ha tillstånd från markägaren. Ska du arrangera en majbrasa på kommunal mark innebär detta att du ska kontakta din kommun.

Nya regler om bioavfall

Den 1 januari 2024 trädde en ny EU-lag i kraft som anger att trädgårds- eller parkavfall antingen ska komposteras där det uppstår eller tas om hand av kommunen (lämnas in på återvinningscentral). Kommunerna får meddela föreskriften om undantag från kraven på att kompostera eller lämna in avfallet, ett sådant undantag kan innebära att dispens kan sökas hos kommunen för att anordna en majbrasa. Undersök därmed hos din kommun vad som gäller:

Söderhamns kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bollnäs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ovanåkers kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024