Kraton Chemical AB

Verksamheten

Verksamheten som bedrivs lyder under lagen (1999:38) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Produktionen hos Kraton Chemical AB sker i två separata fabriksenheter, destillationsverket och hartsderivatfabriken. Råvaran utgörs av råtallolja som transporteras till anläggningen med tankbåt, tankbil och järnvägsvagn. Vid destillationen utvinns fraktionerna beckolja, tallharts, tallfettsyra, destillerad tallolja, förolja samt ejektorånga. Hartsderivatfabriken vidareförädlar tallharts till bindemedel för färg- och limindustrin.

Inom verksamheten använder och producerar bolaget kemikalier som ejektorolja, eldningsolja, hetolja och väteperoxid. Att bolaget hanterar dessa kemikalier har medfört att anläggningen i Sandarne omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen.

Vid fara

Om en allvarlig incident inträffar kontaktas Räddningstjänsten, Länsstyrelsen Gävleborg samt Söderhamns kommun. Dessa kommer vid behov att vidareförmedla information via sina hemsidor och lokalradio. Ytterligare information kommer att tillhandahållas på Kraton Chemicals hemsida www.kraton.com Länk till annan webbplats..

Tillsyn

Reguljära tillsynsbesök enligt miljöbalken sker 3-4 gånger per år.

Ytterligare information

Kontaktperson för frågor kring Sevesolagstiftningen är Mikael Laakso.

E-mail: mikael.laakso@kraton.com

Ytterligare information om Kraton Chemicals verksamhet finns på

www.kraton.com Länk till annan webbplats.

Kraton Chemical AB
Mässvägen 15
826 73 Sandarne

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 november 2021