Sunds Industrier

Verksamhet

Sunds industrier AB genomför efterbehandling av produkter i rostfritt stål genom betning. Produkterna sänks ned i ett bad innehållande fluorvätesyra och salpetersyra för att återställa materialets korrosionshärdiga egenskaper.

Verksamheten som bedrivs lyder under Lag (1999:38) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Sunds Industrier hanterar fluorvätesyra vilken är en starkt frätande och mycket giftig syra. Vid ett spill med hög koncentration fluorväte kan det uppkomma ett gasmoln.

Övriga ämnen som hanteras är;
Salpetersyra – en starkt frätande syra som kan bilda nitrösa gaser.
Svavelsyra – en starkt frätande syra.

Vid fara

Vid uppkomst av gasmoln eller vid brand ska närboende bege sig inomhus, stänga fönster och dörrar och ventilation. Ytterligare information kommer att lämnas via radio eller via räddningstjänsten. Anläggningen är försedd med utrustning för att kunna utlösa ljudsignalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Tillsyn

Senaste tillsynsbesöket gjordes 23 mars 2023 där Länsstyrelsen Gävleborg och Räddningstjänsten södra Hälsingland deltog.

Ytterligare information

VD på Sunds Industrier är Lennart Jakobsson, lennart@sundsindustrier.com

Sunds Industrier AB
Sundbergsvägen 8
826 40 Söderhamn

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 september 2023