Vallviks bruk AB

Ingress

Vallviks Bruks AB:s massafabrik ligger ca 3 km söder om Ljusnans mynning. Vid fabriken hanteras en mängd farliga kemikalier, varav klordioxid är den som bedöms ha den största risken. Övriga kemikalier som hanteras vid fabriken och som vid olyckor kan bilda gasmoln är; gasol, syrgas samt metanol.


Vid fabriken tillverkas blekt och oblekt långfibrig sulfatmassa. Vid tillverkningen av sulfatmassan kokas veden till en massa som sedan bleks med ett antal olika kemikalier beroende på vilka kvaliteter som framställs. De kemikalier som används är framför allt klordioxid, väteperoxid och syrgas. Övriga farliga kemikalier som används är natriumklorat och metanol. I processen utvinns även råterpetin och tallolja. Samtliga dessa kemikalier hanteras och lagras i cisterner inne på fabrikens område.


De kemikalier som används och som berörs av Sevesolagstiftningen är; natriumklorat, metanol, syrgas samt gasol. Av dessa kemikalier betraktas metanolen som den mest riskfyllda i och med att den är i gasform och klassas som giftig. Metanolen är dessutom mycket brandfarlig. Natriumklorat och syrgas klassas som oxiderand och gasolen är en mycket brandfarlig gas.

Om en olycka skulle inträffa

Räddningstjänsten södra Hälsingland har en plan för hur räddningsinsatsen ska genomföras.

Internt fabrikslarm

Om en olyckshändelse skulle inträffa inom fabriksområdet kommer personer som befinner sig inom området att varnas via ett tyfonlarm som ljuder inom anläggningen. Larmet innebär att samtliga som befinner sig inom fabriksområdet skall bege sig till särskilda uppsamlingsplatser. Separat information erhålles vid tillträde till fabriken.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Om en olycka skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Bedöms händelsen vara så allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT text sidan 599.

Goda råd vid gasutsläpp

Hur märker du gasen?

- Stickande lukt och sveda i ögon och näsa
- Hosta

Gå inomhus!


- Upptäcker du ett gasutsläpp hemma, gå inomhus och stäng dörrar, fönster och ventilationer. Hör du signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA); sätt på radion eller tv:n och vänta på mer information. (SVT text 599)
- Vid besvär kontakta sjukvårdsupplysning på telefonnummer 1177. Vid akuta besvär kontakta SOS-Alarm på 112.

Så förebyggs risker inom fabriksområdet

Trots vidtagna säkerhetsåtgärder med kontinuerligt arbete med skyddsronder, riskanalyser och riskinventeringar så kan det inträffa allvarliga kemikalieolyckor. Det kan vara utsläpp, brand eller explosioner orsakade av okontrollerat händelseförlopp. Det kan då medföra allvarlig, omedelbar eller fördröjd fara för människors hälsa både för de som arbetatar inom fabriksområdet och för dem som bor eller befinner sig i omgivningen utanför, samt för miljön.

Produktion

Kemikalierna pumpas från fabrikens lagringstankar till olika delar av processen via rörledningar. All processutrustning underhålls och säkerhetsgranskas. Lagringstankar och rörledningar kontrolleras regelbundet av såväl egen personal som av externt kontrollorgan. Det genomförs återkommande skyddsronder och riskanalyser för att höja säkerheten och minska riskerna.

Transporter

En del av kemikalietransporterna till fabriken är klassade som Farligt Gods- transporter och för dessa gäller speciell lagstiftning. Samtliga leverantörer som fraktar farligt gods till fabriken är utbildade för transport av farligt gods samt har speciella fordon som är godkända dessa transporter.

Lossning, lastning och lagring

De kemiska produkterna lossas och lastas på speciella platser som är försedda med anpassad utrustning för kemikaliehantering samt säkerhetsutrustning för att åtgärda eventuella utsläpp och tillbud. Lastnings- och lossningsarbete sker enligt särkskilda instruktioner och med utbildad personal. Fabriken har en egen säkerhetsrådgivare för transporter av Farligt Gods som övervakar att gällande krav och lagstiftning efterlevs.

Ytterligare information

Ytterligare information kan fås från Vallviks Bruk AB tel. 0270-62 000 och www.rottneros.com Länk till annan webbplats..

Vallviks Bruk AB
820 21 Vallvik

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 november 2021