Tillståndsenheten för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Tillståndsenhetens organisation

Tillståndsenheterna i Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker införlivades den 1 januari 2011 i Kommunalförbundet Hälsingland (KFH).

I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill tillståndsenheten bidra till att skapa goda restaurangmiljöer och bra förutsättningar för branschen att konkurrera på lika villkor.

I en god serviceanda tillsammans med detaljhandeln vill tillståndsenheten verka för en ansvarsfull handel med tobak, folköl och läkemedel.

Tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd samt tobakstillstånd, men även den breda allmänheten, ska uppleva att vårt arbete håller god kvalitet och service, att det är rättssäkert och att det präglas av ett stort socialt ansvar och ett gott bemötande.

Tillståndsenhetens arbetsuppgifter

Tillståndsenheten består av tre heltidsanställda handläggare som arbetar över hela kommunalförbundets arbetsområde (Ovanåker, Bollnäs och Söderhamns kommuner).

Kommunalförbundets tillståndsenhet är ansvarig för att handlägga ansökningar om serveringstillstånd, tobakstillstånd, anmälan om försäljning av folköl samt kontroll över försäljning av vissa receptfria läkemedel.

I arbetet ingår även att kontinuerligt göra tillsyn (yttre och inre) utifrån bestämmelserna i alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Alkohollagen (SFS 2012:1622) – en social skyddslagstiftning

Alkohollagen är i första hand en social skyddslagstiftning och dess huvudsakliga syfte är att främja folkhälsan genom att begränsa alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. I de fall alkoholpolitiska risker ställs mot företagsekonomiska intressen ska de alkoholpolitiska aspekterna väga tyngre och vara avgörande.

Alkoholservering skall ske på ett ansvarsfullt och seriöst sätt som tar hänsyn till människors hälsa och trygghet. Förutsättningarna för alkoholservering regleras i alkohollagen.

Tobakslagen Lag (2018:2088) - en medicinsk och social skyddslagstiftning

Tobakslagen är en medicinsk och social skyddslagstiftning som syftar till att minska skadeverkningarna av tobaksbruk och förhindra att unga debuterar för tidigt som brukare samt att begränsa exponeringen för icke- rökare från rök och utsläpp från tobak och liknande produkter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 maj 2022