Tillstånd explosiv vara

Hantering av brandfarliga varor regleras i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande förordning och föreskrifter. Kommunalförbundet Hälsingland handlägger all tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor i kommunerna Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker. Alla som ska ta emot, använda, förvara, bedriva handel (överlåta) eller överföra explosiv vara måste söka tillstånd.

Tillstånd för sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar söks hos Polisen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, svarar för ansökningar som rör tillstånd för sprängämnesprekursorer, gränsöverskridande överföring samt tillverkning av explosiva varor.

Olika typer av tillstånd

Det finns olika tillståndstyper att söka för hantering av explosiva varor. Du kan behöva söka flera typer av tillstånd samtidigt beroende på hanteringen ser ut.

Hantering

Detta tillstånd ska du söka om du anskaffar eller äger explosiva varor. Om du köper en explosiv vara som används direkt till exempel vid ett sprängarbete, det vill säga utan att du först förvarar den, behövs inget separat tillstånd till förvaring. Observera att sprängning inom detaljplanelagt område förutsätter att du även har sökt/söker tillstånd hos Polisen enligt ordningslagen.

Förvaring

Detta tillstånd krävs om du vill förvara egen eller annans explosiva vara i ditt egna förråd. Om du däremot förvarar explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver du inte söka eget tillstånd till förvaring.

Handel/överlåtelse

Detta tillstånd krävs om du vill bedriva handel med explosiva varor, till exempel sälja ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Överföring

Detta tillstånd krävs om du till exempel köper sprängämnen för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats. De explosiva varor som omfattas av kravet är i huvudsak sprängämnen, tändmedel som sprängkapslar och detonerande stubin och krut, både röksvagt och svartkrut, för civilt bruk. Detta tillstånd behövs inte för ammunition, pyrotekniska artiklar som till exempel fyrverkerier eller PU-utrustning.

Den som använder explosiva varor i mer än en kommun samt överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning i flera kommuner behöver bara ha tillstånd för detta i sin hemkommun eller i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Det innebär att om din verksamhet omfattas av tillstånd till överföring ansöker du om det i den kommun där du är bosatt eller i den kommun där du huvudsakligen avser bedriva din verksamhet.

Godkännande av föreståndare

Varje föreståndare behöver godkännas av KFH, detta gäller vid både vid ny ansökan och förnyande av befintligt tillstånd. I samband med prövningen kommer ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret att göras. Du som redan har tillstånd för hantering av explosiv vara och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen, mer än att du har en ny föreståndare, behöver bara få denna ansökan godkänd.

Ansökan

Ansökan görs genom vår E-tjänst, du hittar den genom länken nedan.

Efter att vi mottagit din ansökan kommer handläggare på KFH göra en bedömning om du som söker tillstånd tar ditt ansvar enligt de regler som gäller för säker hantering av varorna. För att du ska kunna hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna. För att få tillstånd måste du alltså kunna visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett säkert sätt.

Flyttbart förråd

Om tillfällig förvaring kommer att ske på samma plats i mer än fem dagar ska den som har tillstånd till hanteringen anmäla det till den kommun där den tillfälliga förvaringen sker.

Avsyning

Om din ansökan rör hantering på en särskild plats (t.ex. ett förråd eller försäljningslokal) kan vi besluta att först göra en avsyning för att kontrollera att byggnaden eller lokalen uppfyller kraven på brandskydd och skydd mot explosion enligt lagen. Handläggaren kommer då att kontakta dig för att boka en tid.

Tillbudsrapportering

Tillståndshavaren har en skyldighet att underrätta tillståndsmyndigheten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion. Använd vår E-tjänst för tillbudsrapportering.

Om räddningstjänsten varit på plats i samband med tillbudet anses rapporteringen till kommunen vara uppfylld. För vissa verksamheter ska rapporteringen ske till MSB, förutsättningarna för det kan du läsa mer om på MSB:s hemsida om Olycksrapportering brandfarliga och explosiva varor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Handböcker och stöd

MSB är den myndighet som ger ut föreskrifter och handböcker kring hantering av brandfarlig vara, på deras webbplats www.msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du samtliga föreskrifter och handböcker. Nedan tipsas om bra publikationer som kan vara till stöd för dig i din hantering och tillståndsansökan.

Hantering av explosiva varor

I anslutning till föreskriften MSBFS 2019:1 med allmänna råd om hantering av explosiva varor har MSB tagit fram Handbok – Hantering av explosiva varor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ytterligare vägledning.

Lagar och föreskrifter

På MSB:s hemsida finns en sammanställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. över alla lagar och föreskrifter som omfattar explosiva varor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2023