Kris & säkerhet

Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) verkar för att vara tillgänglig för, och skapa en trygghet hos, medlemskommunernas invånare, samt övriga besökare som befinner sig inom förbundets gränser.

En viktig uppgift inom vårt arbete handlar om att identifiera samhällsviktig verksamhet (exempelvis sjukvård, äldreomsorg) inom de tre kommunerna, för att i krissituationer kunna bistå dem med resurser samt annan relaterad samverkan som kan komma att krävas. För att vi ska kunna klara den uppgiften kräver det att vi har god kontakt och samverkan med dessa verksamheter även under normala förhållanden.

Extraordinära händelser

För att förstå hur vi arbetar med samhällskydd och säkerhet kan det vara bra att veta vad en extraordinär händelse är för något då begreppet ofta används inom säkerhetsområdet. Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i samhällsviktiga verksamheter. För att en händelse ska klassas som extraordinär händelse är den beroende av hur många personer som drabbats samt vilka konsekvenser den för med sig. Exempel på extraordinära händelser är extrem väderlek, ett större elavbrott, olyckor med giftutsläpp eller utslagen vattenförsörjning.

Vi genomför återkommande övningar med ledande politiker och tjänstemän i medlemskommunerna för att de ska öka sin krishanteringsförmåga. Under årens gång har vi hunnit med olika scenarion, bland andra; dammbrott, värmebölja, utslagen elförsörjning och snöoväder.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 november 2021