Tillstånd brandfarlig vara

Hantering av brandfarliga varor regleras i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande förordning och föreskrifter. Det är KFH som beviljar tillstånd för hantering av brandfarliga varor i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamns kommuner.

Observera att samma krav ställs på hanteringen oavsett om den är tillståndspliktig eller inte.

När behöver jag söka ett tillstånd?

Gränsen för när tillstånd för hantering krävs beror på vilken typ av verksamhet du bedriver, vilken typ av brandfarlig vara och vilken mängd som ska hanteras. I MSBFS 2013:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. anges när tillstånd för hantering krävs och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) handbok " Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster." är en bra hjälp i samband med tillståndsprocessen. Tabellen nedan är hämtad ur handboken och ger en bra vägledning.

Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Att ansöka om tillstånd

Du som söker tillstånd ska både fylla i uppgifter direkt i blanketten och bifoga ett antal handlingar. Tillsammans med ansökningsblanketten finns en guide för vilka uppgifter som ska lämnas samt vilka handlingar som behöver bifogas. Notera att situationsplan, planritningar och riskutredning är obligatoriska handlingar att skicka in i samband med ansökan.

Det är viktigt att din ansökan är komplett när du skickar in den och att den skickas in i god tid innan hanteringen påbörjas eller det befintliga tillståndet löper ut. Ansökningar som inte är kompletta kan inte börja handläggas innan samtliga nödvändiga handlingar inkommit, vilken kan leda till att tillståndsprövningen tar längre tid. Från det datum som en komplett ansökan inkommit är handläggningstiden maximalt tre månader. I särskilda fall, till exempel vid mycket omfattande hantering, är handläggningstiden sex månader.

Anmälan om föreståndare

Vid tillståndspliktig hantering av brandfarlig vara ska det finnas minst en utsedd föreståndare. Rollen som föreståndare är central i den faktiska hanteringen av de brandfarliga varorna. I MSBs informationsblad " Brandfarliga varor – Föreståndare Länk till annan webbplats. " kan du läsa mer om föreståndarens uppgifter.

Handböcker och stöd

MSB är den myndighet som ger ut föreskrifter och handböcker kring hantering av brandfarlig vara, på deras webbplats www.msb.se Länk till annan webbplats. hittar du samtliga föreskrifter och handböcker. Nedan tipsas om bra publikationer som kan vara till stöd för dig i din hantering och tillståndsansökan.

Gasol

I " Gasol i restauranger Länk till annan webbplats." och " Gasol i skolor " finns stöd kring hanteringen inom respektive verksamhet.

Riskutredning

En riskutredning är en obligatorisk handling att lämna in i samband med en tillståndsansökan, i " Vägledning Riskutredning för mindre och medelstora verksamheter Länk till annan webbplats. " kan du få stöd i upprättandet av en riskutredning.

Bensinstationshandboken

För bensinstationer har MSB tagit fram en handbok som samlat presenterar regelverk och dess tillämpning; " Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer Länk till annan webbplats.".

Varnings- och förbudsskyltar

De allmänna reglerna om varnings- och förbudsskyltning vid hantering av brandfarliga varor finns i föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Som komplement till detta finns anvisningar även i flera skrifter från MSB. Du kan läsa mer på MSBs hemsida om " Varnings- och förbudsskyltar Länk till annan webbplats. ".

Explosionsfarlig miljö

För hantering av brandfarliga gaser och vätskor där explosiv atmosfär kan uppstå och där beaktansvärd risk för brand eller explosion föreligger ska en explosionsskyddsdokumentation upprättas. I " SRVFS 2004:7 Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor " samt " Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor " kan du läsa mer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2023