Tillfälliga övernattningar

Tillfällig övernattning innebär oftast att grupper av människor övernattar i lokaler som inte är avsedda för det. När en lokal på detta sätt får ändrad användning ställs krav på brandskydd och personlig säkerhet. I lagen om skydd mot olyckor står i 2 kap 2 § "Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand".

Läs mer här om vad Kommunalförbundet Hälsingland anser vara skäligt vid tillfällig förläggning Word, 59.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 december 2021